ÜTŐS FESZTIVÁL 

LÁTOGATÓI RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT – Látogatói ÁSZF

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen részvételi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a LÁTÓTÉR Alapatívány (székhely: 2484 Gárdony, Gesztenye sor 3., nyilvántartási száma : 07-01-0001070) (a továbbiakban: Szervező) által szervezett Ütős Fesztiválon  (a továbbiakban: fesztivál) résztvevő látogatók (továbbiakban: Látogató vagy Látogatók) részvételének feltételeit, szabályait, valamint a Szervező és a Látogatók (a továbbiakban együtt: Felek) közötti keletkező fontosabb jogokat és kötelezettségeket.

 

1.2. A Szervező felhívja a Látogatók figyelmét, hogy a Fesztivál  ingyenesen látogatható szabadtéri rendezvény, mely az agárdi szabadstrandon kerül kialakításra.  A fesztiválcélokhoz igazított területen megrendezett fesztiválokhoz képest a látogatóknak rendkívül fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére, továbbá a strandolók nyugalmára. 

 

1.3. A látogatók saját felelősségükre léphetnek be a fesztiválra, illetve a fesztivál programjaira, így  az ott  történt esetleges káreseményekre vonatkozólag a felelősségét mindenre kiterjedően kizárja.

 

1.4.. A Szabályzat a Ptk. (2013. évi V. tv.) terminológiája alapján általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül, így ha bármilyen jogszabály vagy a Szervező által kiadott okirat a látogatókra vonatkozó ÁSZF-et említ, úgy ez alatt jelen Szabályzatot kell érteni. 

 

1.5. A hatályos Szabályzat a http://www.utos.hu/ oldalon hozzáférhető, továbbá a fesztivál alatt az információs pontnál megtalálható. Kérjük érkezéskor  figyelmesen olvassa el, mivel a fesztivál területére érkezve  és magára nézve ezt  kötelezőnek fogadja el a Szabályzatban foglaltakat.

 

1.7. A fesztiválhelyszínen  a Látogató hozzájárul, hogy mint a fesztivál résztvevőjéről, róla videofelvétel vagy fotó készülhet.

 

 

2. A Felek közötti jogviszony tartalma

2.1. A Szervező a Látogató részére díjtalanul  biztosítja a részvétel lehetőségét a fesztivál programjain, a Látogató pedig köteles betartani a rendezvény házirendjét.

 

2. 2. Az Ütős Fesztivál programok összességéből tevődik össze, mely programokat a Szervező jelentős számú közreműködővel, azok teljesítésének függvényében valósít meg, így adott fellépő előadásának megtartását, annak milyenségét vagy adott programon történő részvétel lehetőségét a Szervező nem garantálja. A helyszíneket érkezési sorrendben lehet elfoglalni, a helyszínek maximális befogadóképességének elérése esetén a Szervező jogosult a rendezvény területét lezárni. 

 

 

3. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a Fesztiválon a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatokozó jogszabályoknak, valamint jelen szabályzatnak megfelelően viselkednek.

 

3.2. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti, továbbá az olyan magatartástól, amely nem illeszkedik a Fesztivál szellemiségébe.

 

3.3. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük és mások testi épségének megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a fesztiválhelyszíneket továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja.

 

3.4. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartják. Kifejezetten vállalják, hogy amennyiben a Szervezőt a Látogató jogszabálysértésére figyelemmel az illetékes hatóság megbírságolja, úgy a Szervező részére megtéríti a bírság összegét.

 

3.5. A Látogató tudomásul veszi, hogy a fesztiválon kívül vásárolt italokat nem jogosult bevinni az egyes programhelyszínekre.

 

3.6. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező, valamint a tőle engedéllyel rendelkezők a Fesztiválon  hang- és képfelvételt készíthetnek, ezek készítéséhez és korlátlan felhasználásához (pl. közzététel, átdolgozás, többszörözés, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés és forgalmazás stb.) a Látogatók kifejezetten, ingyenesen hozzájárulnak. A hivatkozott hang- és képfelvételt készítés és felhasználás kapcsán a Látogatók nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

 

3.7. A Látogatók jogosultak a Fesztiválon  hang- és képfelvétel készítésére, de a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Szervező előzetes írásbeli engedélyével készíthetnek.

 

3.8. A Látogatók számára a Fesztiválon  folyamatos mentőszolgálati jelenlét és orvosi ügyelet biztosított, amely szolgáltatásokat társadalombiztosítás jogviszonyuknak megfelelően jogosultak igénybe venni.

 

3.9. A Látogatók a fesztiválon való részvétellel kifejezetten vállalják, hogy a biztonsági szolgálattal, a polgárőrséggel, jogszabályi keretek között mindenre kiterjedően együttműködnek, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követik.

 

3.10. A Szervező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán.

 

3.11. A Szervező - a Ptk. eltérést nem engedő szabályaira figyelemmel - kizárólag a programhelyszíneken történt, Szervező által szándékosan okozott károkért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel a helyszínre érkező  Látogatók felé. A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán. 

3.12. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett ingóságok, értékek illetve a Fesztiválra  behozott, őrizetlenül hagyott tárgyak megrongálódásából és eltűnéséből eredő kárért a Szervező felelősségét kizárja.

 

3.13. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a vendéglátósok, árusok, egyéb közreműködők és partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a közreműködők, árusok, vendéglátósok, egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához vagy egyébként a tevékenységük során használt tárgyai a Látogatónak okoznak.

 

3.14. A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az általa a Völgyben okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott az árusoknak, vendéglátósoknak, egyéb partnereknek, illetve egyéb jogalanyoknak.

 

3.15. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervezőt nem terheli felelősség a fesztiválra behozott látogatói dolgokban bekövetkezett kárért (például, de nem kizárólagosan a megrongálódásból, eltűnésből, eltulajdonításból eredő kárért). A Szervező nyomatékosan felhívja a Látogatók figyelmét, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, az értékeket  értékmegőrzőben helyezzék el. 

 

 

 

5. Záró rendelkezések

5.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szervezőre és a Látogatókra. A Szervező és a közreműködő művészek, vendéglátósok, árusok, illetve fesztiválhelyszíneket működtető helyszíngazdák közötti jogviszonyokat külön szerződések rendezik. A Szabályzat keltezése napjától kezdődően határozatlan időre szól. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező a Szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani.

 

5.2. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. tv) rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Gárdony, 2018. 06. 01..

 

 

Látótér Alapítvány

 

Dévényi-Pethes Adrienn    

elnök sk.